Depresivní a úzkostné poruchy v naší době

Depresivní a úzkostné poruchy v naší době

Anotace: V přednášce Martina Anderse se posluchači seznámí s problematikou a závažností depresivní poruchy, její prevalencí a genetickou predispozicí ke vzniku nemoci. Dozvědí se o jejím vlivu na jedince i společnost a o jejích ekonomických dopadech. Zajímavé je také propojení depresivní poruchy s jinými somatickými chorobami, vliv životního stylu, kouření a doby spánku na rozvoj deprese. Představeny budou posluchačům současné přístupy a metody léčby.

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. je vedoucím lékařem Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha. Po úspěšném dokončení studií zahájil postgraduální studium biomedicíny v oboru neurovědy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha a ukončil jej v roce 2002 obhajobou práce na téma „Fosfolipidy v průběhu
léčby depresivních poruch“. Z pohledu klinické praxe pracuje jako specialista oboru psychiatrie a poskytuje péči nemocným různého spektra diagnóz u lůžka i v ambulantních podmínkách s využitím moderních léčebných postupů. Nově se plně věnuje práci zástupce přednosty pro strategické plánování a rozvoj, vedení interních postgraduálních studentů a lektorské činnosti v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Největší zájem dlouhodobě směřuje do oblasti mezioborové medicíny, zejména detekci psychických poruch v populaci tělesně nemocných pacientů. Jeho práce byly oceněny několika cenami Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro biologickou psychiatrii. Je členem výboru České neuropsychofarmakologické
společnosti a aktivním členem Psychiatrické společnosti ČLS JEP, pro niž vykonává činnost konzultanta a garanta pro psychofarmakologické otázky ve vztahu k Ústavu pro kontrolu léčiv. Je vedoucím redaktorem oficiálního časopisu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s více než stoletou historií „České a slovenské psychiatrie“.

Prezentace je určena pro lékaře,

Absolvováním prezentace získáte 3 kredity, číslo registrace 48178, obborným garantem je doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D..
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Zhlédnutí kurzu je bezplatné. Pro získání certifikátu s počtem přidělených kreditů je nutné kurz uhradit. Informace o platbě a výběr platby následuje po závěrečném testu.

Obsah:

1. Úvod, Výskyt duševních chorob v populaci, Genetická predispozice ...
2. Depresivní porucha, vztah DP s jinými onemocněními, ...
3. Propojenost depresivní poruchy se somatickými chorobami
4. Detekce pacienta s depresí, Metody léčby deprese, Závěr