Studium


 

Psychiatrie a kouření - lektor: prof. MUDr. Eva Králíková

Psychiatrie a kouření - Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. Přednáška nás seznámí s problematikou kouření a závislosti na tabáku především v souvislosti s pacienty s psychiatrickou diagnózou. V úvodu nás seznámí s nemocemi způsobenými kouřením, podrobněji se věnuje zvýšenému riziku sebevraždu u kuřáků. Stěžejní část přednášky je věnována léčbě závislosti na kouření, přičemž je pozornost věnována nejrůznějším aspektům, jako jsou například farmakologické interakce cigaret, validizace expozice tabákovému kouři, farmakoterapie a další možnosti léčby. Z léčebných přípravků se přednáška zaměřuje podrobněji na nikotin, bupropion a vareniklin. Část přednášky se věnuje také vyvracení rozšířených mýtů o kouření.

Prezentace je určena pro farmaceutické asistenty. všeobecné sestry. porodní asistentky. lékárníky. zdravotní laboranty.

Absolvováním prezentace získáte: Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Praktické aspekty diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku - lektor: MUDr. Jana Vyskočilová

Praktické aspekty diagnostiky a léčby poruch dýchání ve spánku - MUDr. Jana Vyskočilová Přednáška MUDr. Jany Vyskočilové se věnuje problematice spánkové apnoe především z pohledu diagnostiky, léčby a dopadů na celkový stav pacienta. Posluchači se seznámí se syndromem spánkové apnoe, určením tíže onemocnění, historií diagnostiky tohoto syndromu. Jsou seznámeni s procesy, které probíhají během spánkové apnoe v těle pacienta. Část přednášky je věnována klinickým fenotypům spánkové apnoe. Největší prostor je v přednášce věnován možnostem současné diagnostiky a léčby spánkové apnoe.

Prezentace je určena pro lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Něco na tom klozapinu je - lektor: prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Přednáška prof. MUDr. Kláry Látalové, Ph.D. z Kliniky psychiatrie FN a LF v Olomouci obeznámí posluchače s problematikou jednoho z nejúčinnějších antipsychotik naší doby – klozapinem. V úvodu přednášky se autorka věnuje historii klozapinu a příznakům a patopsychologii schizofrenie. Dále seznamuje posluchače s mechanismy účinku klozapinu, jeho výhodami, nežádoucími účinky a kontraindikacemi. Další část přednášky se věnuje strategii léčby tímto unikátním antipsychotikem, dávkováním a způsoby podání. Velká část přednášky je pak věnována využití klozapinu k léčbě dalších onemocnění, například bipolární poruchy, mánie, agresivity, schizoafektivní poruchy nebo bipolární deprese. Závěrečná část je věnována možným kombinacím klozapinu s jinými léčebnými látkami a jeho využití k léčbě tardivní dyskineze.

Prezentace je určena pro lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: 3 kredity, číslo registrace 52068, obborným garantem je prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Sexuální deviace a sexuální delikvence - lektor: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., CSc.

Tento kurz je zaměřen na sexuální deviace, což je vlastně starší název pro to, co dnes označujeme jako poruchy sexuální preference. Tím novějším názvem je pak parafilie. Na začátek musíme konstatovat a zdůraznit jednu důležitou věc, a to že sexuální deviace nebo parafilie nerovná se sexuální delikvence. Naprostou většinu sexuálních deliktů typu sexuálního zneužívání dětí nebo znásilnění nepáchají muži, kteří jsou deviantní. Páchají je muži, kteří jsou jaksi anomální jinak než sexuálně, tzn. sociálně, osobnostně, jsou agresivní, nezdrženliví, hypersexuální atd.. Lidé, kteří skutečně trpí poruchou sexuální preference páchají odhadem přibližně 1/10 sexuálních zneužití. Proto se tedy v rámci dnešního kurzu pojďme podívat blíže na rozdíly mezi deviací a delikvencí.

Prezentace je určena pro farmaceutické asistenty. lékárníky. lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: 3 kredity, číslo registrace 52069, obborným garantem je MUDr. Pavel Turčan
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Depresivní a úzkostné poruchy v naší době

Depresivní a úzkostné poruchy v naší době - lektor: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

V přednášce Martina Anderse se posluchači seznámí s problematikou a závažností depresivní poruchy, její prevalencí a genetickou predispozicí ke vzniku nemoci. Dozvědí se o jejím vlivu na jedince i společnost a o jejích ekonomických dopadech. Zajímavé je také propojení depresivní poruchy s jinými somatickými chorobami, vliv životního stylu, kouření a doby spánku na rozvoj deprese. Představeny budou posluchačům současné přístupy a metody léčby.

Prezentace je určena pro farmaceutické asistenty. všeobecné sestry. porodní asistentky. lékárníky. zdravotní laboranty. ergoterapuety. fyzioterapeuty. zdravotní záchranáře. nutriční terapeuty. radiologické asistenty. zdravotně sociální pracovníky. lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: 3 kredity, číslo registrace 48178, obborným garantem je doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč

Alzheimerova choroba – současné možnosti léčby a moderní trendy výzkumu nových terapií

Alzheimerova choroba – současné možnosti léčby a moderní trendy výzkumu nových terapií - lektor: doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Přednášku od docenta Romana Jiráka, předního odborníka na Alzheimerovu chorobu a další poruchy kognitivních funkcí, Vám přinášíme díky spolupráci s firmou Mylan. Přednáška je zaměřena na shrnutí směřování výzkumu Alzheimerovy choroby po stránce léčby. V úvodu přednášky jsou stručně shrnuty základní údaje o Alzheimerově chorobě, jejích neurodegenerativních faktorech, průběhu a také patofyziologii nemoci. Dále jsou popsány možnosti současně užívané terapie. Největší část přednášky je věnována seznámení posluchačů s rozsáhlým výzkumem, ve kterém se hledají různé terapeutické strategie léčby této choroby. Posluchači se seznámí i s aktuálním stavem výsledků testů jednotlivých nových látek pro léčbu Alzheimerovy choroby.

Prezentace je určena pro lékaře.

Absolvováním prezentace získáte: 3 kredity, číslo registrace 52355, obborným garantem je as. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.
Cena 240 edubodů, nebo 240 Kč