Lékař

Nejste lékař/ka? Klikněte sem.

Přihlašovací údaje

Osobní údaje


Datum narození

Profesní údaje

  Vaše specializace  Rámcová smlouva o přístupu ke vzdělávání
  uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále také jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

  MEDUmeet s.r.o.
  IČ 211 42 424
  se sídlem Foersterova 962/15, 779 00 Olomouc
  a zastoupená Mgr. Kristinou Šafářovou, jednatelkou společnosti
  (dále jen „Poskytovatel“)
  a

  (dále jen „Uživatel“)
  (společně též jako „Smluvní strany“)

  I.
  Preambule

  1. Smyslem a účelem této smlouvy je vytvoření právního rámce k vytvoření uživatelského účtu Uživateli a zajištění jeho přístupu ke vzdělávací platformě společnosti (dále také jen „Platforma“), provozované Poskytovatelem, jakož i k dalšímu vzdělávání Uživatele v rámci jeho profesního zaměření.

  II.
  Předmět smlouvy

  1. Na základě této smlouvy je Uživatel zejména oprávněn:
   1. mít vedený uživatelský účet v rámci Platformy,
   2. dostávat a akceptovat nabídky na vzdělávací či propagační semináře nabízené Poskytovatelem či třetí osobou v rámci Platformy,
   3. dostávat e-mailem pravidelný informační zpravodaj (newsletter) o dění v odvětví
   4. obdržet informační zpravodajství o odborných či oborových událostech (konferencích, setkáních atp.), zejména v podobě e-mailových zpráv.
  2. Provozovatel je povinen realizovat činnosti dle čl. II odst. 1. této smlouvy pro Uživatele.

  III.
  Odměna

  1. Smluvní strany si ujednaly, že Poskytovateli nenáleží za činnosti dle čl. II této smlouvy ze strany Uživatele žádná odměna. Obsahová naplň Platformy (zejména jednotlivé kurzy atp.) však může být zpoplatněna zvlášť.

  IV.
  Prohlášení Uživatele

  1. Uživatel prohlašuje, že je ve vztahu k odbornému zaměření Platformy odborníkem a je schopen získané poznatky vhodně interpretovat a dále s nimi naložit.
  2. Uživatel se zavazuje, že bude Platformu využívat řádně a v souladu s dobrými mravy, zejména že nebude technické vybavení Platformy nadměrně a neúčelně zatěžovat či Platformu zneužívat pro jiné činnosti, než pro které je určena.       

  V.
  Zpracování osobních údajů

  1. V rámci plnění této smlouvy Poskytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů, tedy je správcem těchto údajů. Poskytovatel prohlašuje, že s osobními údaji Uživatele nakládá korektně, transparentně a v souladu s právním řádem (nařízení EU 2016/679 GDPR a § 9 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Detailní informace o způsobu a účelu zpracování dat a o době uchování dat jsou součástí separátního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupných zde.
  2. Poskytovatel zpracovává o Uživateli zejména následující osobní údaje:
  3. jméno a příjmení,
  4. e-mailová adresa,
  5. pracovní pozice,
  6. informace o případném zařazení v odborné (profesní) komoře,
  7. údaje o zaměstnavateli,
  8. adresa zaměstnavatele,
  9. otisk (hash) hesla,
  10. akademický titul,
  11. údaje o přihlášení na danou Platformu,
  12. údaje o aktivitě Uživatele na portálu (úspěšnost v testech, absolvované kurzy atp.),
  13. informace o využívání jiných produktů Poskytovatele.

  Tyto údaje zpracovává Poskytovatel primárně za účelem poskytování služeb dle čl. II. této smlouvy, tedy zejména zajištění přístupu Uživatele ke vzdělávacím programům prostřednictvím Platformy či jiným způsobem.

  1. Poskytovatel osobní údaje Uživatele poskytuje třetím osobám za následujících podmínek:
   1. Uživatel prostřednictvím Poskytovatele uzavře dílčí smlouvu s třetí osobou (dále jen „Zadavatel“), kdy pro splnění této dílčí smlouvy jsou Poskytovatelem osobní údaje o Uživateli předány Zadavateli.
   2. Poskytovatel jakožto správce pověří částí svých činností Zadavatele, který vystupuje jako zpracovatel osobních údajů.
   3. Poskytování osobních údajů o Uživateli na základě zákonného důvodu (zejména ve vztahu k orgánům veřejné moci) – Poskytovatel výslovně upozorňuje na to, že v rámci případného celoživotního vzdělávání Uživatele může poskytovat osobní údaje o Uživateli příslušné profesní (odborné) komoře, jejímž je Uživatel členem.


  VI.
  Odpovědnost Provozovatele   

  1. Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za újmu vzniklou v souvislosti s nedostupností nebo nesprávnou funkčností Platformy.        
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za nesprávnou obsahovou náplň Platformy.
  3. Provozovatel není odpovědný za případné pochybení třetích subjektů, které nabízejí své produkty či služby v rámci služeb dle čl. II. této smlouvy.

  VII.
  Další ujednání

  1. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn kdykoliv činnosti dle čl. II. této smlouvy ukončit či upravit rozsah jejich poskytování, přičemž toto ukončení či změna nezakládá Uživateli žádná práva vůči Poskytovateli. Nebrání-li tomu závažné okolnosti, vyrozumí Poskytovatel o těchto skutečnostech Uživatele s předstihem e-mailovým sdělením.
  2. V případě, že Poskytovatel zjistí, že Uživatel není oprávněn služby dle čl. II. této smlouvy využívat, využívá je v rozporu s právním řádem či dobrými mravy, je Poskytovatel oprávněn bez náhrady přerušit poskytování služeb či jejich poskytování ukončit.


  VIII.
  Zánik smlouvy

  1. S ohledem na skutečnost, že je tato smlouva uzavírána distančně ve smyslu § 1824 OZ, je Uživatel od této smlouvy oprávněn odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení je možné učinit elektronicky na e-mailovou adresu info@medumeet.cz či poštou na adresu sídla Poskytovatele.  
  2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním výpovědi na e-mailový účet Uživatele. Výpověď se považuje za doručenou v den odeslání e-mailu.
  4. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zasláním výpovědi na e-mailovou adresu info@medumeet.cz či poštou na adresu sídla Poskytovatele.
  5. V případě ukončení smlouvy nemá Uživatel právo na náhradu za nespotřebované body ve věrnostních programech Poskytovatele (zejména tzv. „edubody“).


  IX.
  Závěrečná ustanovení

  Práva výslovně neupravená touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné, zdánlivé či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.
  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ve vztahu k předmětu této Smlouvy a ruší a nahrazuje jakékoliv předchozí písemné a ústní dohody a ujednání vzniklé v souvislosti s předmětem této Smlouvy.

  uzavřeno elektronicky dne 02.05.2024
  Zaškrtnutím políčka Uživatel prohlašuje, že údaje, které uvedl, jsou pravdivé, a že přečetl a souhlasí s obsahem Rámcové smlouvy o vzdělávání.